Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:Kazys Binkis. Naujoji Lietuva.djvu/20

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Net ir m es patys n epakankamai branginome savo didiji gamtos turtq - miskus. Pradej~ didiji Lietuvos pertvarkymo darbq- zemes reformq ir skirstymq sodZit! vienasedziais, - mes is savo molio nepasistengem issidegti plytt! ir statytis pa- tvarius ir grazius trobesius, - bet puoleme kirsti mis- · kus ir ememe medines liisnas krauti. N e tik sodZit!, bet ir miestt! statyba nemaza must! miskt! suede. 0 dabar, kai susigriebeme, tai matome, kad miskingoj Lietuvoj bepaliko' maziau miskq, kaip musq kaimynq krastuose. ~ 'l'uo tai:pu miskai ne tik puosia krastq, ne tik turi di- , deles reiksmes valstybes ukiui, - miskai daro dideles itakos viso krasto klimatui, ji svelnindami ir minks- . tindami. Sausros, staigus oro pasikeitimai, pavasari · daznai griZtq. salciai, kurie vis dazniau ima lankyti miisq krastq. ir zemes ukiui pridaro daug zalos, - tai vis liudnos musq miskq isnaikinimo pasekmes. . Kiti aukstos kulturos krastai, kaip Danija, kuri turi daugiau miskq u z mus, ne tik jq nenaikina, b et sten- giasi jq daugiau prisiauginti, uzsodindama misku ma- z iau z emdirbystei tinkamus plotus. Miisq sodHai sk~sdavo soduose ir siaip zalumynuose. Kiekvienam kieme palangej marguodavo geliq dadelis. . Langines, svirno durys budavo isdazytos, priegonkiai, langq. virsai, kartais stogq galai budavo ispuosti me- dzio raiziniais. Kas sestadieni budavo sluojami kiemai ir visa sodziaus gatve. Nors siaudiniais stogais, bet graz us ir puosnus budavo musq sodzius. Dabar, issiskirst~ vienasedziais, pasistat~ trobas, kar- t a is lenteliq ar net skardos stogq. uz sideng~, pamirs- , tame graziausia ir pigiausia puosmena - medziais, sodu, geliq dadeliu papuosti savo sodybq.. Stovi tokie pliki trobesiai vidury ·lauko, ir atrodo, kad ne lietuviai, b e t is svetimo krasto atklyd~ kolonistai juose gyvena.

Nei tau ziemq uzuvejos, nei vasarq. paunksmes, - net varnenui namelio n era kur ik elti. Tad ne vien nuo g a m tos grozybit! pareina musq Te- vynes grozis. svies u s ,. kulturingi, darbstus ir susi- prat~ lietuviai pad ary s m u sq · krastq dar grazesni ir puosnesni. K as m etai, kas dienq jq atsiranda vis dau- giau, jq darbai kask art vis labiau zymus; jq. ~asiryzi ­ mas kaskar t vis stipresnis. Ir mes, 34. 000 , pnstded a m e prie jq ir visi dra u gej einame kurti grazios ir laimingos Lietuv os.