Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:Kazys Binkis. Naujoji Lietuva.djvu/52

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


JUOZAS TUMAS- VAizCANTAS (1869-1933) 'OkininkQ siinus, aukstaitis, svedasiskis, mokslus is- ej~s Daugpily ir Kaune. Tautinio miisq atbudimo aus- rai austant, Tumas - Va~zgantas, moksleivis biidamas, jau ima suprasti lietuvio sviesuolio biitinus uzdavinius. Patek~s Kauno kunigq semi- narijon jau ima riipintis rasto ir ,sviesos zmonese skleidimu. Aplenkejusi tuometine semi- narijos vadovybe nujauc1a nauj<!, lietuvisk<! dvasi<! klieri- kq tarpe, bet negali irodyti, nes sis slaptai visu kuo riipi- nasi ir tariasi. Tumas pats kars.Ciausias ir judriausias or- ganizatorius. Seminarija tam- pa slaptu is PriisQ pargabentq rastQ sandeliu. Is seminarijos rankrasciai patenka i Priisus, o is ten laikrasciq pavidalu sklinda po vis<! Lietuv<!. mies- Tuma s- Vaizgantas. tus ir sodzius. sitokiose S<!ly- gose auga lietuviskos dvasios naujoji kunigq karta. cia auga ir biisimasis knygnesys, rasytojas, redakto- rius, profesorius Tumas- Vaizgantas. Tap~s kunigu, ir rusq vyriausybes ir baznycios vyriausybes, dar su len- kiskumo liekanomis, Vaizgantas metomas po parapijas, neduodama j am vienoj vietoj ilgiau isikurti. Bet Vaiz- gantas - ypatingas zmogus ir savo gabumais ir biidu: jis visur moka rasti reikalingo Lietuvai darbo ir pri- taikyti save. Raso i Priisuose einancius laikrasCius, ga- bena slaptai knygas ir ·.zmonese platina, tuos laikrascius redaguoja. lkliiiva i zandarQ rankas, vel issisuka ir vel dirba. Taip jis ir pasidaro paciu gyviausiu ir dr<!siausiu 98 ,

kov?toju del sp~udo.s ir tautines kultiiros.. Vaiz gantas kumgas, bet kalp tlkras z mogus i r lietuvis, su vislJ luomQ ir paziiirq zmonemis randa bendr<! kalb<!, kur tik Lietuvos reikalus liecia, kur tik Lie t u vos k eliai susi- bega. Atgavus spaud<! ir po 1905 m.etll Vilniaus Seimo jis karsciausias Seimo nutarimo vykdytojas. N e t t eis- man uz tai p~puola. Paskui atsiduria Vilniuje, kol is ten, kaip lietuvi, baznytine vyriausybe vel issiuncia . Raso i laikrascius, redaguoja, organizuoja, vazine ja Amerikon. Kur tik lietuviq reikalai, kur tik koks ben- dram darbui susibiirimas, ten ir Vaiz gantas. Vienus darbus nudirb~s, nesustoja vietoje, o puola, kaip i ugni, i naujus. Vaizgantas - zmogus, kuris pats paskatina gyvenimo ivykius, kartais net uz akiq jiems uzbegda- mas. Kai kovojo, tai koyojo del spaudos. Kai spa uda jau leista, jis puola per t<! spaud<! kultiiros ir sviesos skleis~i zmonese, nes rastas tik priem.one. Visu u zside- gimu kimba i literatiiros kiiryb<!, kad visa, . kas isgy- v enta, del ko kenteta ir dirbta, neziitq, kad visa paliktq literatiiros veikaluose iamzinta. Didziojo karo metu i Ru~ijq nublokstas dar smarkiau sujunda veikti, vazi- neja lietuvitt reikalais i svetimas salis, ruosia dir vq N e- priklausom.ybei. Grizta i N epriklausomq Lietuvq, raso ir leidzia knygas, vel redaguoja laikras cius, dirba mokslo darbq universitete, raso ir leidzia spaudos draudziamojo laiko literatiiros istorijq. Mirdamas pa- lieka per 40 savo paties parasytq ir isleistq knygq. So- dziaus gyvenimo paveikslai Vaizganto rastuose liks kartq kartoms brangiis Lietuvos praeities liudytojai. Su kiekvienu, senu ir mazu, turtuoliu ir vargsu gyva- sis Vaizgantas m.okejo kaip tikras z mogus pasidalyti paciu nuosirdziausiu zodziu, nors jis ir didis vyras, rasytojas, redaktorius, kanauninks, kovotojas del N e- priklausomybes - visur ir visada tiesos ieskotojas buvo.