Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:Kazys Binkis. Naujoji Lietuva.djvu/7

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Kas mūsų yra ėjęs svetimą moky- klą, tas, kaip iš slogaus sapno nubudęs, laimina šiandien atgimusią Lietuvą ir negali atsidžiaugti sužvil- gusiais savo tatinės šviesos židi- niais. Kokia didelė laimė mokyti ir mo- kytis savoje mokykloje. Jauku, ramu jos viduje ir aplink ją, visa savo, nebėra be- dugnės tarp mokytojų ir moksleivių, dė- stoma gimtąja kalba, visas kraštas nu- sagstytas tankiu mokyklų tinklu. Tai lyg žvaigždėtas dangus žemėje. Kokia derlinga mūsų tautos dirva, kaip joje visa stiepiasi į šviesą. Naujas ge- resnis gyvenimas kuriasi kaime ir mieste, nauji keliai tiesiami, visa sparčiau viso- mis linkmėmis juda. Mokytis ir gyventi, veikti ir dirbti, žinoti ir gražiai jausti - tai tikra laimė. Lietuva bus tiek stipresnė, kiek jos naujosios kartos bus pranašesnes už se- nąsias. Jaunieji turi ataugti ir peraugti vyresniuosius. Tokia yra tikrosios pažan- gos esmė. Lietuviška mokykla kuria naują Lie- ruvos gyvenimą.