Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:Kazys Binkis. Naujoji Lietuva.djvu/57

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


tuose, bibliotekose studijuoti filosofijq ar kitq mokslq; kuris jam labiau patinka. Da.~bas yra. didziausia~ tautos turtas. Ir juo greiciau mes 1s~r~ensu~e bau~z1aunin~iskas paziiiras i darbq, t~o gr~ICI~u :nusq krastas pak1fs. Miisq darbq turi vai- mkuotl mmtls, kad mes dirbame ne tik sau bet visos - • v ' musq tautos, VlSl! zmoniq gerovei. Nev·tik m~sq zmoniq paziiirose "i darbq aptinkame bau.dziavos hekanq. Vergijos pedsakq. randame ir lie- t~V:IO ~iid~ .. Keliak~upciavimas pries tariamai galinges- n! Ir mek1mmas uz save silpnesnio, - tai yra tikras verg? pazy.m~s: Laisv~j ~avo tevynej isaug~s lietuvis mokes vertmtl 1r gerbtl k1tus, nesizemindamas ir nesi- keldamas i puikyb~. · ~idzi~jo karo metu, kai vokieciai buvo uzemc; miist; krastq, Jle patys bia~rejosi kai kuriq miisq tautiecit}

Kauno pradzios mokykll! mokiniai 1.08

niek~is.ku:nu, kai sie J:>egiodavo pas juos ir skqsdavo sve~1m1esiems savov·ka1my~us lietuvius. sis atskirq is- d~v~k~ darb~s ~azmo musq tautos atsparumq ir z e- mmo J4 svebmq]l! akyse. Naujoj Lietuvoj turi z ydeti solidarumas ir vienybe. Vienas u z visus - visi uz vie- nq - stai koks turi biiti naujosios Lietuvos siikis. Tik aukstos doros zmogus yra brangus visuomenei. Kai kurios tautos savo zmoniq dorovingumq ir teisin- gumq pakele tiek, kad jau tuo vienu isgarsejo visame pasauly. Yra krastq, kur zmones raktq nevartoja, kur reikia uzdarineti kalejimai, nes nera kq i juos sodinti. Tai miisq kaimynai pagal Baltijos jiirq - svedai su norvegais ir suomiai. Suomijoj gelezinkelio bufetuose isstatyti uzkandziai, prie jq pazymetos kainos ir aplink jokio priziiiretojo. Kiekvienas ima, kas jam patinka, ir pinigus pats imeta i Cia pat pastatytq dezutc; . Lietuviai

sitaip atsvente savo sporto svent~.