Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:Kazys Binkis. Naujoji Lietuva.djvu/56

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


TRII-IRS Gl mums TDLIRU D~RIJTI7 n aujoji Lietuva bus tokia, kokios mes pano- Vpovilaitis (aptarimas) resime ir pasirysime siekti. Miisq tautos ar- timoji praeitis mums vaizdziai rodo, kq gali nudirbti ir negausus pasiryzeliq biirelis. Dar greiciau tikslo pasieksime, kai stosime i darbq visi - desimtys ir simtai tiikstanciq susipratusiq, jaunq ir stipriq pa- siryzeliq. Visi mes norime grazios~ kultiiringos, stiprios ir lai- mingos Lietuvos. Mums koktu darosi prisiminus tuos veltui praleistus simtmecius, kai miisq tauta, tamsybes ir baudziavos surakinta, negalejo zengti pirmyn, kai ldtos laisvos tautos mus pralenke. Kiekvienas savo sie- los gilumoje mes kartojame: ,Daugiau niekad to ne- bus! Mes neleisime! Mes turime savo kaimynus pavyti ir pralenkti. Lietuva turi biiti pats graziausias ir lai- mingiausias krastas". Tai yra miisq gyvenimo taikinys, tai yra miisq idealas. Jo siekdami, pirmuciausia turime nuvalyti nuo kelio visus kliuvinius, visus miisq liiidnos praeities blogus padarinius. 0 jq dar daug yra iSlikusiq miisq tautoje ir mumyse paciuose. ·vergijos metu ilieti nuodai i mii- sq tautos organizmq dar neisgaravo. Apsidairykime aplink ir visur pastebesime biauriq piktZoliq, kurios tersia miisq taut4 ir kurios reikia be pasigailejimo rauti ir naikinti.

Kartq kartos, kaip darbiniai gyvuliai, buvo varu va- romos prie darbo. Simtmecius lietuvis dirbo po vaito ar uredo biziinu. Darbas jam pasidare biauri prievartos prievole. Jis priprato savo darbq dirbti atagalia ranKa, bet kita~p. 0 pries akis jis mate savo ponq dyk4 ir vis- ko pilnq gyvenimq. Nieko nedirba, lebauja, puotauja, - tai ar ne gyvenimelis! Laikai pasikeite, o lietuvio paziiiros i si svarbiausi zmogaus pasaukimq siame pa- saulyje - i darbq - pasiliko mazai tepasikeitusios. Ir dabar i darbq. ziiirima, kaip i labai nemaloniq prie- vol~ . Nedirbsi - nevalgysi. Taigi reikia pajudet, bet nei daugiau, nei maziau- kad tik siaip taip ismisti galetum. Kad padaryti savo gyvenimq ne tik sotq, bet ir grazq, prasmingq - mazai kas apie tai galvq te- lauzo. Leidzia kuris iikininkas vaikq i mokslq, tai jau nuo pirmos klases jam pradeda kalti galvon, kad, stai,. as '- tave, vaikeli, noriu laimingq padaryti: - nereikes tau ,juodojo" darbo dirbti, atseit ponu biisi. Atvaziuoja toks kandidatas i ,baltqji" darbq is gimnazijas atosto- gq, tai mamyte su tetyte, vienas kit4 aplenkdami, puo- la grebli is rankq jam traukti. - Kq tu, vaikeli! Ar Cia tavo darbas! Eik pasilsek .. . - Ir eina vaikelis _ parugen kriminalinio romano.skaitytq. Ar nuostabu, kad is tokio aukletinio isauga vyras, kuris neturi ypatingo patraukimo nei prie ,juodo", nei prie ,balto" darbo. 0 paskui aimanuoja teveliai, kad siinelis savuosius pamirso, kad labai isponejo. Atejo kiti laikai. Visur aplink mus baigia dilti skir- tumas tarp ,juodojo" ir ,,baltojo" darbo. Greit jis ir visai isdils. stai vokieciuose ir kitur ivesta prievole, kur filosofijos daktaras eina draug su iikininkaiciu nu- statytq laikq grioviq kasti, keliq taisyti. Kita vertus, iikininkaitis ar darpininkas gali viesuose universite- 107