Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:Kazys Binkis. Naujoji Lietuva.djvu/27

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


besiskaite, jis kente ir meldesi. Jis state savo dar- zeliuose ir pakelese kryzius, puosdamas juos statulele- mis, kuriQ veiduose ;stengdavosi atvaizduoti savo kan- ciq. jis pamirso daugumq savo senovisktJ drqsiQ ir dva- siq kelianciQ zygio dainQ: jam pasidare jos nebesupran- tamos. Jis erne dainuoti liudnas skausmo dainas apie vargeli, jis saukesi simto raitQ broleliQ, kad sie atjoj~ jo vargeli kojomis sumyni_9tQ, karchis sukapotQ. Bet broleliai nejojo. Jie seniai buvo nusodinti nuo savo zir- gQ ir kardas jiems buvo draudziamas i rankas paimti. Kardais apsiginklav~ raiti jodinejo jo pavergejai. Atrode, kad nebera pasauly galios, kuri Lietuvq bepajegtQ prikelti. , Svetimieji mokslininkai skubiai u2rasinejo musq dainas, z odzius, kalbos formas, kad paliktq mokslui nykstancios tautos tnrtq. Ir ivyko stebuklas. Laidoti pasarvota tauta, didziausiam kaimynq nu- s tebimui, erne rodyti gyvybes zenklus. Sustingusi, tar- tum suakmenejusi lietuvio buitis erne keistis. Ir keitesi ji ne kokiQ pasalinitJ jegLJ veikiama, bet pacios musq tautos galia ir valia. MustJ lietuviskas sodzius issiauklejo galingos dva- sios vyrq , kurie sav~s atsizadedami erne zadinti is mie- go savo brolius. ValanCius, Daukantas, Basanavicius, Kudirka, Petras Vileisis, Bielinis, Jakstas, Maironis, Zemaite, Tumas ir daugelis kitq, kurie pasiryzo pri- kelti musq tautq, - tai buvo lietuviq sodieCiq sunus. Siems isrriokslintiems, is sodziaus isejusiems z mo- nems, ypa·c buvo aiski ta didziausia neteisybe, kuriq daro svetimieji lietuviq. tautai. Svetimi mokslininkai gerisi lietuviq kalba, o lietuviams sodieciams kalama galvon, kad jq kalba esanti prasta, negrazi, tetinkanti tik prasciokams. Esq, ir · pats Dievas lietuviskq mald!.! nesuprantqs. Svetimieji gerisi musq istorija, leidzia

Ir mes uza ug~ biisime tokie pat sauniis Lietuvos kariai.