Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:Kazys Binkis. Naujoji Lietuva.djvu/55

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Adomas J akstas. su zmogum susizinojimo prie- mone, bet savotiskas doku- mentas, nuvedqs i praeiti tau- tos dvasiai ir praeiciai pazinti. Sis mokslininkas lS zodzit,! kilmes, is vietq vardt,!, .sian- dien jau nebezinia kq reiskian- cit,!, tyre ir must,! tautos pra- eiti. Mat, kalba yra savo ru- sies tautos veidrodis,; kalba yra daugelio amzit,!, ne vienu laiku ·sudetas visas tautos lo·· his . .Zymusis mokslininkas Bu- ga sovo giliomis kalbt,! mokslo srity ziniomis isgarsino Lietu- vos vardq svetur ir kele zymit,! uzsienio mokslininkq tarpe stisidomejimq mUSt,! tauta ir kalba. Uztat K. Buga taip mielai buvo kvieciam.as buti uzsienio mokslo Akademijq nariu ir mokslo leidi- niq bendradarbiu. Kaip zmogus ir darbininkas, K .Buga nedaug galejo tureti sau lygiq. Meile kalbos mokslui ir darbas - jam buvo viskas. Grizdamas is Rusijos po karo i nepriklau- somq. Lietuvq, atsiveze 14 pudt,! rankrasciq medziagos ruosiamam lietuviq kalbos zodynui, kur butq isaiskinta kiekvieno zodzio kilm.e, prasme ir rysys su kitais zo- dziais. Dirbo ir dirbo, ne neatsizvelgdam.as i savo sveikatq. Ar ne 1si .aplinkybe H·dar, palygiriti, jaunq bus nuvariusi be laiko i kapus. Sis didelio proto dar- bininkas mire sm.egent,! uzdegimu Karaliauciaus ligo- ninej 1924 m. Be siq suminetq, daug dar tauriq savo sunq Lietuva neteko per pirmqji savo laisves dvidesimtmeti. N ebera patvaraus ir nenuilstancio kovotojo uz baznycios lietu- viskumq rasytojo, publicisto, mokslininko prelato A. 104 (

\Jaksto-Dambrausko. Mire draudziamqjq lietuviskq knygq didysis platintojas, rusq kalintas ir i Sibirq trem.tas palangiskis daktaras Vaineikis. Mire taurus zm.ogus ir mUSt,! teises mokslo pradininkas profesorius Petras Leonas. Ir d~mgeli sviesiq ir taurit,! asmenybit,! jq pastangomis islaisvinta Lietuvos zeme prieme i savo prieglobsti. Visos tautos jie buvo mylimi uz didelius atliktus rdarbus, uz pasiaukojimq savo krasto, savo z mo- niq labui. Jq visq mums paliktas testamentas labai trumpas ir aiskus: ,Mylek savo Tevyn~ labiau negu save".